Beleidsplan 2022-2025


Education is the most powerfull weapon with which you can change the world, Nelson Mandela

BELEIDSPLAN 2022-2025

Stichting Learning for All (LFA)
Lauwerszeestraat 12
1782BD Den Helder
Tel: 0620491927 / 0622102165
Website: https://learningforallafrica.org
Mail: learningforall.africa@gmail.com

Inhoud

Inleiding.. 3
1. Missie/visie. 4
1.2 Doelstelling 4
1.3 Strategie 4
2. Huidige situatie 4
2.1 Activiteiten van de organisatie 5
3. Toekomst 6
4. Organisatie 7
4.1 Bestuur 7
4.2 Werknemers 7
5. Financiën 7

1. Missie/visie

Ineke Bloemendaal is docent basisonderwijs en sinds 2011 betrokken bij het onderwijs in Uganda. Zij neemt elk jaar 3 maanden onbetaald verlof om deze periode als vrijwilligster in Uganda het werk voort te zetten.

Van 2011 tot en met 2018 betaalde ze alle onkosten uit eigen middelen en uit giften van familie en vrienden. In 2019 is haar werk ondergebracht onder de Stichting Learning for All.

Ineke is begonnen op de school New Horizon op het project Noah’s Ark. Hier werd een nieuwe leesmethode, Jolly Phonics, ingevoerd. Deze methode richt zich op het leren lezen van Engels met klanken.

Bij deze methode worden de kinderen meer actief betrokken bij het onderwijs; ook bij andere vakken. Deze manier van werken was en is een groot succes. Scholen uit de buurt kwamen om hulp vragen.

Ineke is toen begonnen met workshops en trainingen op het gebied van leren lezen, interactief onderwijs en spelend leren. Verder is er, samen met de leerkrachten, lesmateriaal ontwikkeld.

Inmiddels is Ineke in verschillende districten actief, zoals Mukono, Kampala, Soroti, Dokola, Amuria, Masaka, Jinja, enzovoorts. Veel scholen en andere onderwijsinstellingen zijn al betrokken en enthousiast. Zij hebben een training gevolgd, zijn begonnen met de leesmethode en meer (inter)actief onderwijs en willen graag verder leren.

In de genoemde districten zijn ook een aantal scholen die graag als resource / kenniscentrum willen functioneren. Zij betrekken andere scholen bij de vernieuwingen en nodigen nu al scholen in de omgeving uit voor workshops.

Het coördinatiecentra voor scholen, opleidingsscholen en inspectie is enthousiast. Als de scholen dichterbij terecht kunnen voor training, informatie, overleg en materialen is dit een grote stimulans.

Goed onderwijs is de basis voor een betere toekomst: ‘Education is the most powerfull weapon with which you can change the world’. Goed onderwijs moet ook voor kansarme kinderen in Afrika beschikbaar te zijn.

Vooral in Uganda laat het onderwijs veel te wensen over. Op overheidsscholen zitten regelmatig 100 of meer kinderen in 1 klaslokaal. Het ontbreekt aan de benodigde materialen.

Veel kinderen kunnen, als ze van school komen, niet of nauwelijks lezen. De overheid zegt dat het onderwijs gratis is, maar de ouders moeten betalen voor schooluniformen, pennen, schriften, enz. Door deze situatie zijn leerkrachten vaak niet gemotiveerd om zich in te zetten voor het onderwijs.

Steeds meer mensen starten een privé school. Veel van deze scholen zijn gestart en worden geleid door mensen die zich met hart en ziel willen inzetten voor de kwetsbare kinderen in hun omgeving. De privé scholen presteren doorgaans veel beter dan de overheidsscholen.

Dit is vooral op het platteland het geval, waar veel kinderen nog niet naar school gaan. Ouders betalen als ze kunnen schoolgeld en anders ‘betalen’ ze door bijvoorbeeld mee te helpen met de bouw van lokalen.

Het besef dat het onderwijs moet veranderen groeit. Vooral op de scholen waar verbeteringen in het leesonderwijs zijn ingevoerd zijn de resultaten met sprongen vooruit gegaan.

1.2 Doelstelling

De Stichting Learning for all zet zich in voor kansarme kinderen in Afrika, met name in Uganda. Doel is om samen met de plaatselijke contacten een bijdrage te leveren aan het verbeteren van het onderwijs aan deze kinderen op Nursery en Primary scholen (3-13 jaar).

We willen het onderwijs verbeteren door leerkrachten te trainen, te beginnen met het leesonderwijs, het stimuleren van actief onderwijs en het zelf maken en gebruiken van lesmaterialen.

Om dit te waarborgen willen we resource centers voor het onderwijs realiseren en een website en app bouwen met ideeën en voorbeelden. De stichting vindt het belangrijk om nauw samen te werken met de plaatselijke leerkrachten en andere onderwijsinstellingen. Uiteindelijk moeten zij het doen en zal de stichting, zolang dat nodig is, support bieden en de vinger aan de pols houden.

1.3 Strategie

De stichting wil haar doelstelling realiseren door:

 • Het geven van trainingen om het onderwijs te verbeteren.
 • Het trainen van leerkrachten die op hun beurt collega’s kunnen trainen.
 • Ondersteunen van plaatselijke initiatieven, zoals de bouw van scholen in gebieden waar nog geen of weinig onderwijs wordt geboden.
 • Het faciliteren van de benodigde onderwijs- en/of bouwmaterialen.

We richten ons met name op het onderwijs aan kwetsbare kinderen. Scholen die dat kunnen, leveren een bijdrage als ze gebruik willen maken van de trainingen en materialen.

Het lesmateriaal dat gaandeweg is ontwikkeld kunnen scholen vrij gebruiken. Op de scholen waar op deze manier gewerkt is, gaan de resultaten met sprongen omhoog. Voorheen verlieten veel kinderen de school zonder dat zij (goed) konden lezen. Nu leren ze lezen en zij, en de leerkrachten, hebben er plezier in.

Opleidingsscholen voor leerkrachten, Coördinatie Centra en inspectie zijn betrokken bij deze vernieuwingen. De uitgever van Jolly Phonics helpt regelmatig met gratis materiaal en werkt eraan om de methode in heel Uganda te implementeren.

2. Huidige situatie

Er is veel belangstelling voor de onderwijsvernieuwing. Veel leerkrachten zijn zich bewust dat er iets moet veranderen in het onderwijs en willen daar een actieve rol in spelen. Het zijn mensen die hun nek willen uitsteken om kwetsbare kinderen goed onderwijs te geven. Op de scholen waar de leesmethode wordt gebruikt en waar de leerkrachten een training hebben gevolgd zijn alleen de hoogst nodige materialen en een ideeën-boek aanwezig. Op New Horizon zijn alle materialen aanwezig.

Voor veel scholen is dit echter te ver weg om te bezoeken (soms 6 uur reizen) en daarom is er behoefte aan resource centers binnen de verschillende districten waar de leerkrachten terecht kunnen voor:

 • training
 • bijscholing
 • contact met andere scholen
 • materialen leren kennen en leren gebruiken
 • materialen kopiëren
 • zien en maken van ontwikkelingsmaterialen die gemaakt zijn met lokale middelen
 • Voor het maken van de materialen in de resource centers gaan we op zoek naar lokale mensen die dit kunnen maken. Denk aan: blokken, dobbelstenen, logic blokken, poppen, etc. Bij het maken van lesmateriaal wordt zoveel mogelijk gestreefd om gebruik te maken van (gratis) lokale middelen.

We willen beginnen met een resource centre in minimaal 3 districten: Kampala, Mukono en Soroti. Daarna willen we dit uitbreiden naar andere districten.

In elk district worden leerkrachten gestimuleerd om de online cursus van de leesmethode te volgen zodat elk district zijn eigen specialisten heeft.

Uiteindelijk moeten de centra zelfstandig draaien en zal de stichting op de achtergrond support bieden en de vinger aan de pols houden. Van de bezoekers aan de centra zal een bijdrage gevraagd worden.

Hierbij wordt rekening gehouden met de financiële mogelijkheden van de school. Het doel is dat elk centrum financieel onafhankelijk wordt. We zijn ons er van bewust dat dit in sommige rurale gebieden waar veel armoede is niet geheel zal lukken.

2.1 Activiteiten van de organisatie

Zo mogelijk gaat Ineke elk jaar (januari-april) naar Uganda  en gaat verder

 • Inrichten resource centra
 • Trainen van nieuwe leerkrachten, vervolg training van leerkrachten die al met de methode en het materiaal werken.
 • Promoten van het programma en resource centers bij scholen die nog niet betrokken zijn, coördinatiecentra voor onderwijs, inspectie, overheid.

Daarna:

 • Contact onderhouden met de resource centers, als Ineke in Uganda is en verder vanuit Nederland.

Jaarlijks:

 • Bezoeken van de resource centers

Vanwege de covid pandemie zijn de scholen in Uganda bijna 2 jaar dicht geweest en kon Ineke in 2021 niet naar Uganda. Covid had tot gevolg dat veel mensen honger leden. Daarom heeft Learning for all besloten om in deze periode ook voedselhulp te verlenen. Door de contacten die we hebben in Uganda hebben we snel en effectief hulp kunnen bieden.

Januari 2022 gingen de scholen eindelijk weer open. Een hele uitdaging. De achterstand bij kinderen was groot. Toen Ineke weer in Uganda kwam bleek dat er bij de leerkrachten veel behoefte was aan het ophalen van de kennis. Ook sloten een aantal nieuwe scholen aan. Er werden nieuwe contacten gelegd en afspraken voor 2023 gemaakt. Bijvoorbeeld met Mtoto Uganda.

Op Yes and Amen werd een resource centrum ingericht. Yes and Amen heeft contact met 15 scholen in de omgeving en organiseert elk termijn een workshop voor de teachers van deze scholen.

Learning for all heeft bijgedragen aan de bouw van een school Nakifuma. Februari 2023, als het nieuwe schooljaar start, kan deze in gebruik worden genomen.

Honger is nog altijd een groot probleem en scholen hebben problemen om elke dag een maaltijd te verzorgen voor de kinderen. Omdat dit voor veel kinderen de enige maaltijd per dag is die ze krijgen blijft Learning for all de scholen hierbij steunen.

3. Toekomst

We verwachten in te toekomst de volgende doelstellingen te kunnen bereiken:

 • Het realiseren van resource centra is een feit. Deze worden goed geleid en er zijn duidelijke afspraken gemaakt. Er is een inventarislijst.
 • De leerkrachten kunnen hier, dicht bij huis, terecht voor:
 • Training
 • Onderling contact
 • Leren kennen van nieuwe materialen en hoe deze te gebruiken en te maken.
 • In elk district zijn getrainde leerkrachten. Een aantal van hen is opgeleid om workshops en trainingen te geven.
 • De groep enthousiaste leerkrachten groeit.
 • De kinderen op de betrokken scholen leren goed lezen en hun schoolresultaten gaan omhoog.

4.      Organisatie

Naam van de stichting:      Stichting Learning for All (LfA)

Nummer Kamer van Koophandel:          01122910

Nummer ANBI / RSIN:      818693484

Jaar van oprichting  2019

Doelstelling:  Kansarme kinderen in het

buitenland helpen.

Website:       https://learningforallafrica.org/

4.1    Bestuur

Voorzitter      Ineke Bloemendaal

Penningmeester      Marion Bloemendaal – de Vries  

Secretaris     Anja van Velthuijsen

Bestuurslid    Lia Bosman – Goverts

Bestuurslid    Alice Bloemendaal

De bestuursleden werkt onbezoldigd en ontvangt geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

5. Financiën

Beheer en besteding van het vermogen

De stichting heeft een bankrekening waaruit de kosten voor projecten in Uganda worden betaald, deels als Ineke ter plaatse is, deels via Worldremit vanuit Nederland, aan betrouwbare contactpersonen in Uganda die voor een begroting, foto’s en rapportage zorgen.

De Stichting draagt zorg voor rapportage en financiële verantwoording. Publicatie hiervan vindt plaats op de website https://learningforallafrica.org.

Wijze van inkomstenverwerving

De stichting heeft een vaste kring van sponsoren (kerk, scholen, vrienden en familie).

Fondsenwervende activiteiten

Wijze van inkomstenverwerving

De stichting heeft een vaste kring van sponsoren (kerk, scholen, vrienden en familie).

Fondsenwervende activiteiten

 • Rotary en serviceclubs benaderen en presentaties verzorgen
 • Plaatselijke scholen en kerken activeren: naar diaconieën van kerken worden folders gestuurd met een brief met nadere uitleg en het aanbod om een presentatie te komen verzorgen. Kerken die betrokken zijn in de afgelopen jaren: PKN van Den Helder, Heerenveen, Heiloo en Andijk
 • Contact zoeken met onderwijs gerelateerde fondsen en grootvermogen fondsen.
 • SponsorKliks

Als Ineke naar Uganda gaat betaald ze haar eigen reiskosten naar Uganda en het vaste verblijf op Noah’s Ark. Als er kosten gemaakt worden voor workshops worden deze door de stichting betaald. Denk hierbij aan kosten voor materialen, reiskosten naar de workshop en eventueel verblijfskosten ter plekke.

Yes and Amen wordt maandelijks ondersteund met 500 euro: 250 euro voor de schoolkosten en 250 voor sponsoring van kinderen. Zolang nodig is krijgen zij ook maandelijks een bijdrage voor voeding.

Ouders van Yes and Amen maken tassen, schorten, e.d. die in Nederland verkocht worden. De ouders die deze naaien ontvangen een lokaal salaris waarmee zij het schoolgeld kunnen betalen, de overige opbrengst gaat naar de school.

Bijdragen aan de bouw van scholen is afhankelijk van het saldo van de stichting. Wij ondersteunen scholen die ook zelf laten zien dat zij ter plaatse actief zijn in het werven van financiën en / of meehelpen aan de bouw.

De bestuursleden werken op vrijwillige basis.

Als Ineke naar Uganda gaat betaald ze haar eigen reiskosten naar Uganda en het vaste verblijf op Noah’s Ark. Als er kosten gemaakt worden voor workshops worden deze door de stichting betaald. Denk hierbij aan kosten voor materialen, reiskosten naar de workshop en eventueel verblijfskosten ter plekke.

Yes and Amen wordt maandelijks ondersteund met 500 euro: 250 euro voor de schoolkosten en 250 voor sponsoring van kinderen. Zolang nodig is krijgen zij ook maandelijks een bijdrage voor voeding.

Ouders van Yes and Amen maken tassen, schorten, e.d. die in Nederland verkocht worden. De ouders die deze naaien ontvangen een lokaal salaris waarmee zij het schoolgeld kunnen betalen, de overige opbrengst gaat naar de school.

Bijdragen aan de bouw van scholen is afhankelijk van het saldo van de stichting. Wij ondersteunen scholen die ook zelf laten zien dat zij ter plaatse actief zijn in het werven van financiën en / of meehelpen aan de bouw.

De stichting spaart geld om een resource centra te kunnen realiseren. Als Ineke in Uganda is kan zij dit ter plekke gestalte geven.

Omdat Ineke aan het begin van het jaar naar Uganda gaat om daar de plannen te realiseren is het saldo aan het eind van een jaar vaak naar verhouding hoog.

We houden een buffer van minimaal 1000 euro om de lopende kosten te kunnen betalen.